Automobilová doprava hraje v dopravním systému města nezastupitelnou roli. Je však důležité nalézt její vyváženou míru.

AUTA. Řešíme je integrovaně

Poznámka na okraj – automobilová doprava a veřejný prostor

I my si začínáme zvykat používat automobily i na nesmyslně krátké cesty, na které by stačilo kolo, chůze či veřejná doprava. Automobilová doprava je prostorově nejnáročnější formou dopravy. Rostoucí počet aut si postupně nárokuje další a další prostor. Snaha o vyhovění potřebám rostoucího automobilismu vyústila ve snížení atraktivity veřejného prostoru a v silné potlačení ostatních způsobů dopravy. Může to tak pokračovat do nekonečna? Jsme ochotni automobilové dopravě obětovat i ty zbytky veřejného prostoru, které nám ve městě ještě zbyly?


Strategické dopravní investiční akce v našem regionu

Hradec Králové patří mezi nejvýznamnější silniční uzly České republiky, kde se kříží jedna dálnice (v budoucnu budou dvě), jedna silnice pro motorová vozidla, čtyři silnice I. třídy, tři silnice II. třídy a několik silnic III. třídy, včetně dvou mezinárodních evropských tahů.

Čelit intenzitám silniční dopravy zvládá město pouze díky vizionářským koncepcím Gočára a Ulricha v podobě radiálně okružního dopravního systému, bez kterého by silniční doprava v našem městě již dávno zkolabovala. Díky tomu silniční doprava ve městě stále vcelku funguje, a proto zde v minulosti nevznikaly výrazné tlaky na stát, tak jako v jiných městech, na řešení dopravní situace. To se již ale naštěstí pomalu začíná měnit a i v okolí Hradce Králové začíná být pomalu „živo“.

Výstavba D11

V současné době je dálnice přivedena od Prahy do Kuklen. Pokračování v její výstavbě se předpokládá v průběhu roku 2018 nebo 2019. Její pokračování směrem na Jaroměř ale nemá pro Hradec Králové až takový vliv, co se týče odvedení transitní dopravy z města a jejím přínosem pro město je zejména rychlé a bezpečné spojení města se severní částí Královéhradeckého kraje a s Polskem.Výstavba D35

Z Hradce Králové v budoucnu povedou dvě větve této dálnice – na Moravu směr Olomouc a na Německo směr Liberec. V současné době je zrealizován pouze úsek na „moravské větvi“ od D11 do Opatovic nad Labem. Pokračování v její výstavbě směr Olomouc, konkrétně k Holicím, se předpokládá v průběhu roku 2018 nebo 2019. Zahájení její výstavby směrem na Jičín se předpokládá po roce 2020. Pro město má strategický význam větev D35 na Moravu, která odvede významný podíl transitní dopravy z Hradce Králové – z ul. Brněnská, II. okruhu, ul. Antonína Dvořáka a Koutníkova a částečně i z Rašínovy třídy, známé též jako „Hradubická“. Na obrázku vlevo je vyzobrazena budoucí podoba mimoúrovňové křižovatky dálnice D11 a D35 včetně okružní křižovatky Plotiště.

Severní tangenta

Jedná se o přeložku silnice I/11 v úseku Hradec Králové (křižovatka u ČKD) – Nepasice u Třebechovic pod Orebem. Tato stavba je pro město strategicky důležitá, protože po D 35 do Holic odvede z města zbývající významný podíl transitní dopravy. Tato stavba je nicméně důležitá i pro další rozvoj města, zejména pak v jeho severní části v oblasti letiště, kdy tato stavba zajistí kapacitní napojení tohoto areálu na nadřazenou silniční infrastrukturu a umožní jeho plnohodnotný rozvoj. V současné době probíhá zpracování studie této dopravní stavby, která je koncipována jako dvoupruhová se 4 mimoúrovňovými kříženími. Realizace celé stavby se předpokládá v období 2027–2030 s tím, že ale některé její části, jako např. úsek letiště – ČKD, se může podařit zrealizovat již dříve, kolem let 2023–2025.Jižní spojka

Jižní spojka je z celoměstského hlediska Hradce Králové nejvýznamnější a dopravně nejúčinnější stavbou. Pěší a cyklistické trasy využijí některé mostní konstrukce k překročení překážek, jako jsou železniční trati, Hradubická a Labe. Jižní spojka spojuje Pražské předměstí s Kukleny, eventuálně dálnicí D11 a zároveň má rozváděcí funkci pro vozidla přijíždějící od Prahy do Hradce Králové. Výstavba Jižní spojky bude mít rovněž příznivý účinek na zklidnění městské části Kukleny, které v současné době tvoří hlavní příjezdovou trasu (ulice Pražská) pro vozidla jedoucích po silnici I/11 od Prahy. Celková délka trasy Jižní spojky bude přibližně 2980 metrů. Komunikace bude zařazena do kategorie silnici I. třídy. Na trase jsou navrženy celkem čtyři křižovatky různých tvarů a typů. Předpokládaným termínem uvedení do provozu je rok 2029.

Jižní propojení

Výrazný vliv na další snížení intenzit dopravy na II. okruhu u Fakultní nemocnice a na „Hradubické“ bude mít výstavba tzv. Jižního propojení, kdy tato dvoupruhová komunikace propojí mimoúrovňovou křižovatku na „Hradubické“ u OC Makro se silnicí III. třídy z Hradce Králové do Vysoké nad Labem (ul. Zborovská) v prostoru čističky odpadních vod. Tato komunikace tak odvede další část dopravy z II. okruhu a „Hradubické“, která vede mezi Moravským předměstím (a Malšovicemi) a Opatovicemi nad Labem a dále směr Pardubice, Praha a v budoucnu i Morava. V současné době je pro tuto stavbu dokončena studie a připravuje se zadání dalších projektových stupňů s předpokladem výstavby po roce 2023. Na obrázku vpravo je orientační zákres vedení nové stavby.


Víte že?

Víte že… II. městský okruh má v rámci národní sítě silnic I. třídy vlastní označení I/31?

Víte že… největší intenzity silniční dopravy jsou na „Hradubické“ a na II. okruhu v úseku u Fakultní nemocnice a mezi Buzuluckou a Labským mostem, kde za 24 hodin projede přes 30 000 vozidel?

Víte že… přes Hradec Králové vedou 2 mezinárodní silnice evropské nadřazené sítě označené jako E442 v relaci Olomouc – Hradec Králové – Liberec a E67 Praha – Hradec Králové – Vratislav (Polsko)?


AKTUÁLNÍ PROJEKTY