HRADEC KRÁLOVÉ – MĚSTO, KDE SE NÁM DOBŘE ŽIJE

STRÁNKA PRO TY, CO NEVÍ, KDE LEŽÍ NAŠE MĚSTO

www.hradeckralove.org


Hradec Králové – od historie k vizi


Vize města v oblasti dopravy a mobility

Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030

Hradec Králové je v roce 2030 metropolí severovýchodních Čech, dynamicky se rozvíjející a udržované město s funkčním a harmonickým urbanistickým řešením navazujícím na tradici města – Salonu republiky, město živé a otevřené novým myšlenkám … to je vize města.

A co se týče dopravy? Chce být městem s vyváženým funkčním dopravním systémem šetrným k životnímu prostředí s významnou rolí veřejné hromadné dopravy, pěší a cyklistické dopravy, usměrněnou automobilovou dopravou a kvalitním železničním a dálničním napojením na okolní regiony i svět.

Město je významným cílovým a přestupním bodem, proto si stanovilo několik cílů zaměřených na zajištění mobility obyvatel města i jeho návštěvníků při minimalizaci negativních environmentálních dopadů. Jsou jimi ekologizace městské hromadné dopravy, zvýšení přitažlivosti osobní železniční dopravy, tvorba plánů mobility, vybudování inteligentního dopravního systému.

Hradec Králové také podporuje rozvoj nemotorové dopravy. Významné radiální komunikace jsou téměř po celém svém obvodu doplněny stezkou pro cyklisty. Síť komunikací pro cyklisty je pravidelně doplňována, vznikají jednotlivé úseky a stavby, i když v některých případech jsou předmětem diskuzí, dochází k postupnému napojování příměstských částí. Cyklodoprava je pro obyvatele města jednou z hlavních priorit.

 

Vize oblasti dopravy podrobněji – Hradec Králové je v roce 2030 městem:

  • s vyváženým, funkčním dopravním systémem šetrným k životnímu prostředí s významnou rolí veřejné dopravy
  • se zavedeným řízením dopravy inteligentním dopravním systémem
  • s kvalitním napojením na silniční a železniční dopravní systémy regionální, celostátní a evropské
  • s dostupnou, bezpečnou a pohodlnou městskou hromadnou dopravou (MHD) fungující v rámci integrovaného dopravního systému (IDS)
  • s usměrněnou automobilovou dopravou zajišťující dobrou obslužnost města včetně budoucích rozvojových ploch v návaznosti na ostatní druhy dopravy a s vyřešenou dopravou v klidu
  • s propojenou a bezpečnou sítí cyklostezek a pěších tras zajišťující dopravní obsluhu ve městě a v rekreačních oblastech
  • se zajištěnou leteckou dopravou a optimálně využitým letištěm