MOBILITA A VEŘEJNÝ PROSTOR

Jezdíme na kole, chodíme pěšky, využíváme veřejnou dopravu, či svá auta. Jsme prostě mobilní. V našem městě je stále ještě řada oblastí, které jsou již navržené, vyprojektované, ale realizace je v nedohlednu! Pojďme to změnit.

Strategie a projekty města v oblasti mobility

Plán udržitelné mobility (SUMP)


Město Hradec Králové v současné době začíná přípravné práce na vytvoření prvního plánu městské mobility (SUMP). Plán udržitelné mobility (ve světě zvané anglicky Sustainable Urban Mobility Plan) je strategickým dokumentem – plánem v oblasti dopravy. Řeší dopravu jako celek, neodtrhává od sebe jednotlivé druhy dopravy. Naopak se snaží využít předností každé z nich a klade důraz na vzájemnou provázanost. Do procesu přípravy Plánu udržitelné mobility je zahrnuta i široká veřejnost, protože plánování budoucnosti města a jeho okolí musí vždy vycházet z potřeb jeho obyvatel.

Více informací naleznete zde.

Strategický rámec rozvoje veřejné dopravy (SUMF)


Město Hradec Králové si uvědomuje, že systém veřejné hromadné dopravy je jeden z pilířů udržitelné městské mobility, a proto si v roce 2017 nechal Magistrát města Hradce Králové zpracovat strategický dokument pro rozvoj veřejné dopravy, ve zkratce označovaný jako SUMF. S ohledem na moderní přístupy k řešení MHD a na základě získaných dat o potřebách přepravy obyvatel města Hradec Králové byly v rámci SUMFu navrženy vize, cíle, opatření a aktivity v jednotlivých časových horizontech, které povedou k podpoře, zatraktivnění a samotnému rozvoji městské hromadné dopravy. 

Více informací naleznete zde.

Projekt ProsperityProjekt Prosperity je tříletým projektem spolufinancovaným z rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020, který byl zahájen 1. 9. 2016. Jeho hlavním cílem je vytvořit národní programy na podporu vytvoření plánů mobility měst. Partnery projektu z České republiky jsou Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Ministerstvo dopravy ČR a město Hradec Králové. Projekt Prosperity chce prostřednictvím svých zahraničních expertů a projektových partnerů dodat městům know-how k vytvoření a implementaci plánů mobility měst, mimo jiné i několikadenní workshopy pro města se zapojením zahraničních expertů.

Více informací naleznete zde.

Víte že?

SUMF – strategický rámec rozvoje veřejné dopravy je zkratkou anglických slov Sustainable Urban Mobility Framework?

Hradec Králové je jedno z posledních českých měst, kde na linkách MHD ještě není zaveden pravidelný intervalový provoz?